Türkler tarih boyunca devlet yıkıp devlet kurmuşlardır. Bizde bu yazımızda Türklerin en kalabalık akraba topluluğu Oğuzların 24 kolundan bahsetmek istedik. Oğuzlar Oğuz Kağan Destanı‘na göre 24 boydan oluşur. Bu destanda boyların, Oğuz Kağan’ın altı oğlu ve onların dört oğlundan meydana geldiğinden bahseder ve bu boylar iki kola ayrılır. Şimdi bu kolları ve boyları inceleyelim.

Bozoklar
Bu kol Oğuz Kağan’ın gökten indiğine inanılan ikinci eşinden olan üç oğlunu kapsayan göksel boyları içerir.

Gün Han(Kün Alp)
Türk mitolojisine göre Güneş Kağanıdır. Sembolü şahindir ve oğulları; Kayı, Bayat, Alkaevli ve Karaevli‘dir.

1-Kayı

Sembol olarak Akdoğan‘ı kullanmışlardır. Osmanlı Hanedanlığı bu boydan gelmiştir.

2-Bayat(Bayad)

Bayat kelimesi varlıklı, zengin veya devletli anlamına gelir. Dede korkut ve Fuzuli‘nin bu boydan geldiği aktarılır.

3-Alkaevli(Alkabölük)

Savaşçı kimlikleri ile nam salmışlardır. ”Nereye varsa başarı gösterir” anlamını taşımaktadırlar.

4-Karaevli(Karabölük)

Kara çadırlı anlamını taşımaktadır.

Ay Alp(Ay Han)
Türk mitolojisine göre Ay Kağanıdır. Sembolü kartaldır ve oğulları; Yazır, Düger, Dodurga ve Yaparlı‘dır.

1-Yazgur(Yazır)

Yurdu geniş anlamında kullanılmıştır.

2-Düger(Tohar)

Tohar veya düger kelimesi günümüz türkçesinde döğer veya düver şeklini almıştır. Yuvarlak şekilli kereste anlamındadır.

3-Totırka(Dodurga)

Dodurga kelimesi ülke alan, yurt alan, mülk tutan, yerleşipsahip olan, yurt tutan anlamlarına gelmektedir. Ongunları yani totem gibi tanrının bir parçasını taşıdıklarına inanılan varlıkları kartaldır. Anadoluda bir çok yerde bulunmuş olan Dodurgalıların Osmanlı Devleti‘nin kuruluşu ve yaşayışında önemli yerleri vardır.

4-Yaparlı

Yaparlı kelimesi Misk kokulu anlamına gelir. Kaşgarlı Mahmud‘un Divan-ı Lügati’t Türk eserinde bulunmayan iki boydan biridir.

Uldız Alp (Yıldız Han)
Türk mitolojisine göre Yıldız Kağanıdır. Sembolü tavşancıldır ve oğulları; Avşar, Kızık, Beğdili ve Kargın‘dır.

1-Avşar(Afşar)

Karamanoğulları, Akkoyunlular gibi devletleri kurmuşlar, yönetmişler veya verdikleri desteklerle yaşatmışlardır. Bununla birlikte İran Devleti‘nin başına geçen ikinci Türk boyudur. Devlet kurmak, teşkilatlanmak, yönetim ve idare alarlarında büyük tecrübeye sahiptirler ve Selçuklu Devletine hükümdar çıkarmışlardır.

2-Kızık(Kırık)

Yasakta pek ciddi ve kuvvetli anlamı taşımaktadır. Kaşgarlı Mahmud‘un Divan-ı Lügati’t Türk eserinde bulunmayan iki boydan diğeridir.

3-Beğdili(Bekteli)

Selçuklular safında İran ve Anadolunun fethinde büyük rol oynamışlardır. Harezmşahlar Devleti bu boya mensup Kutbuddin Muhammed Harezmşah tarafından kurulmuştur. Hükümdar çıkaran beş boydan biridir.

4-Kargın(Karkın)

Kelime anlamı taşkın ve doyurucudur. Dulkadiroğulları bu boydan gelmektedir.

ÜÇOKLAR
Bu kol da Oğuz Kağan‘ın yeden çıktığına inanılan ilk eşinden olan üç oğlunu kapsayan yersel boyları içerir.

Gök Han (Kök Alp)
Türk mitolojisine göre Gökyüzü Kağanıdır. Sembolü sungurdur ve oğulları; Bayındır, Peçenek, Çavuldur ve Çepni‘dir.

1-Bayındır(Bayan, Bayundur)

Akkoyunlular Hanedanlığı bu boydan gelmektedir. Her zaman nimetle dolu yer anlamına gelmektedir.

2-Peçenek(Beçene, Beçenek)

Peçeneklerin Anadoluda kurulan Peçenek Beyliğiyle hiç bir alakası yoktur. Peçenekler 1071 Malazgirt ve 1176 Miryokefalon Meydan Muharebelerinde Bizans kuvvetlerinden ayrılarak Selçuklular tarafına geçmiş ve bu hareketleriyle bu savaşların kazanılmasında büyük rol oynamışlardır. Kelime anlamı olarak iyi, gayretli ve çalışkan demektir.

3-Çavuldur(Çavundur, Çuvaldar)

Ünlü, şöhretli anlamlarında kullanılır.

4-Çepni
çepni

Bu boyun özellikleri asi, atılgan ve savaşçıdırlar. Kelime anlamı olarak mert, yiğit anlamlarını taşır. Hacı Bektaşi Veli‘de bu boya mensuptur ve hükümdar çıkaran boylardandır. Anadoluda birçok beylik kurmuşlardır.

Dağ Han (Tağ Alp)
Türk mitolojisine göre Dağ Kağanıdır. Sembolü uçkuştur ve oğulları; Salur, Eymür, Alayuntlu ve Yüregir‘dir

1-Salur

Kılıç sallayan anlamında kullanılır. Kadı Burhanettin Devleti ve Çin‘deki Salar Uyruğu bu boya mensuptur.

2-Eymür(İmir)

İyi durumda, varlıklı anlamlarını taşımaktadır. Bayburt‘un Demirözü ilçesi yakınlarında hala yaşamlarını sürdürmektedirler.

3-Alayuntlu(Alayundluğ)

Bu boyun ongunu yağalbay yani gece çakırdoğanıdır. Alaca atlı ve hayvanları iyi anlamlarına gelmektedir.

4-Yüreğir(Üreğir)

Bu boyun simgesi kılıçtır. Seyhun ve Ceyhun ırmaklarının ortasındaki havzada yaşamış ve burası ismini Yüreğir boyundan almıştır. Anadoludaki Ramazanoğlu Beyliğini kurmuşlardır. Günümüzde Anadoludaki en çok bilinen Oğuz boylarından biridir. Düzenli, işleri yolunda anlamlarında kullanılır.

Deniz Han (Tengiz Alp)
Türk mitolojisine göre Deniz Kağanıdır. Sembolü çakır ve oğulları; İğdir, Büğdüz, Yıva ve Kınık‘tır.

1-İğdir (Iğdır)

Ululuk, büyüklük, yiğitlik anlamındadır. Ongunları çakırdır. Iğdır ili ismini bu boydan almıştır.

2-Büğdüz (Begdüz)

Herkese tevazu gösteren, hizmet eden anlamındadır. Türklerin batıya göç etmesinde rolleri büyüktür.

3-Yıva (Iva)

Derecesi hepsinden üstün anlamını taşır. Ongunu tuygun yani yaşlı bir erkek çakırdoğandır.

4-Kınık

Büyük ve Anadolu Selçuklu Devletleri bu boy mensubudur. Her yerde aziz, muhterem anlamındadır. Anadoluda bir çok köy ve İzmir‘de bir ilçe Kınık adını taşımaktadır.